Formularz zwrotu

Adresat:

Iwona Magdziarska-Olesińska „EWENEMENT” P.P.H.U.IMPORT-EKSPORT
ul. Wiązowa 46  53-119 Wrocław
skleppodpsem.pl
sklep@skleppodpsem.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Miasto: ………………, dnia: ……………… r.
Imię i nazwisko: ……………………………………………
Adres: ………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………
Telefon: .……………………………………………………….
(Dane osoby korzystającej z prawa odstąpienia od umowy)
Nazwa: ……………………………….
…………………………………………..
Adres: ………………………………..
……………………………………
……………………………………
(Dane sprzedawcy)
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) informuję o odstąpieniu od umowy,
zawartej dnia ……………………………………………………………………… r., polegającej na
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… .
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej
wynikającej z odstąpienia od umowy: ……………………………………………. złotych (słownie:
…………………………………………………………………………………………………….), którą należy
wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………. .
……………………………………
Data i podpis
Oświadczenie dla przedsiębiorców:
Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją
działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie
charakteru zawodowego. (TAK/NIE).