Prawo do odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Iwona Magdziarska-Olesińska „EWENEMENT” P.P.H.U.IMPORT-EKSPORT
ul. Wiązowa 46  53-119 Wrocław
skleppodpsem.pl
sklep@skleppodpsem.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miasto: .................., dnia: .................. r.
Imię i nazwisko: ……………………………..................
Adres: ……………………………..................................
E-mail: …………………………….................................
Telefon: .……………………………...............................
(Dane osoby korzystającej z prawa odstąpienia od umowy)
Nazwa: .....................................
..................................................
Adres: ......................................
……………………………………
……………………………………
(Dane sprzedawcy)
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) informuję o odstąpieniu od umowy,
zawartej dnia ................................................................................. r., polegającej na
……………............................................................................................................
……………............................................................................................................
.............................................................................................................................. .
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej
wynikającej z odstąpienia od umowy: .................................................... złotych (słownie:
...................................................................................................................), którą należy
wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego:
........................................................................................... .
..........................................
Data i podpis
Oświadczenie dla przedsiębiorców:
Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją
działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie
charakteru zawodowego. (TAK/NIE).